Helminthológiai feleletválasztós kérdések,


helminthológiai feleletválasztós kérdések

READ Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus felsőfokú szakképzésAz orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus rutin- vagy kutató laboratóriumi vizsgálatokszervezési, technikai részét, a minták minőségi és mennyiségi analízisét önállóan végzikémiai, fizikai kémiai, biológiai és orvosi diagnosztikai laboratóriumokban országos, regionális,helyi betegellátó kutató és szűrő- vérellátó, valamint szociális intézetek.

Egészségügyiszakellátást végző csoport tagjaként részt vesz a vizsgálati anyag vételének megszervezésében,kivitelezésében, alkalmazva az élő szervezetből származó minták, biológiai, kémiaianyagok mintavételi, mintakezelési szabályait.

Feladata az adott laboratórium módszereinek,eszközeinek, műszereinek, automata analizátorainak helminthológiai feleletválasztós kérdések.

torpenyul feregtelenites belfereghajto gyogyszer

Az analízisek eredményeit aminőség-ellenőrzés szabályai szerint technikai szempontból értékeli, számítástechnikát is alkalmazvadokumentálja, magasabb kompetencia szintű laboratóriumi szakember által történővalidálásra és statisztikai adatszolgáltatásra rendszerezi. A validált eredményeket továbbítja avizsgálatkérőnek és archiválja.

Munkahelyét, a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket,műszereket, módszereket munkára kész állapotban tartja, a műszaki hibákat a lehető legrövidebbidőn belül elhárítja vagy elháríttatja. A képzés fő területei: klinikai kémia, hematológia, mikrobiológiaKépzési hely: Debreceni Helminthológiai feleletválasztós kérdések Egészségügyi Főiskolai KarA gyakorlati képzés helyei:Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi CentrumErdey-Grúz Tibor Vegyipari Középiskola és Kollégium, DebrecenA továbbtanulás lehetőségei: A modulrendszerű oktatás és kreditrendszerűértékelés lehetővé teszi a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai kar orvosdiagnosztikailaboratóriumi analitikus szakára való átjárhatóságot.

A képzés sajátosságaiA hat szemeszteres tananyag tantárgymodulokból áll. Az első négy szemeszterben folyikaz intenzív természet- és egészségtudományos alapozó képzés, az ötödik-hatodikban pediga laboratóriumi diagnosztikai tárgyak oktatása.

Az intenzív alapozó képzés célja, ahogy ahallgatók megértsék a rohamosan fejlődő laboratóriumi technikákat. Ugyanakkor ez az alapképzéslehetővé teszi, hogy a hallgató más irányú szakképzés vagy felsőfokú képzés felé folytathassaa tanulmányait. A kurzus célja:A különböző előképzettségű hallgatókat megismertesse az általános és szervetlen kémia legfontosabbalapismereteivel, amelyek szükségesek helminthológiai feleletválasztós kérdések szak többi tantárgyának sikeres elsajátításához.

Kifejezett szándéka a tárgynak, hogy a nagyon különböző előismeretekkel rendelkező hallgatókatközös, azonos ismeretekkel ruházza fel.

Navigációs menü

A kurzus leírása:Az előadás során a félév első felében a hallgatók megismerkednek az általános és szervetlenkémia alapfogalmaival, az atomszerkezettel, az első- és másodrendű kémiai kötéssel kapcsolatoskvantummechanikai alapismeretekkel, az egyes halmazállapotok alapvető fizikai-kémiaijellemzőivel, a híg oldatokkal és azok viselkedését leíró törvényekkel, egy adott anyag megoszlásávalkét egymással nem elegyedő oldószer között, a kémiai reakciók alaptípusaival, akémiai egyensúlyok különböző formáival és azok matematikai leírásával, a koordinációs kémiaalapfogalmaival, a koordinációs vegyületek legalapvetőbb tulajdonságaival.

A félév másodikfelében a periódusos rendszer tárgyalására kerül sor, amelyen alapulva a hallgatók megismerikaz egyes mezőkhöz tartozó elemek általános sajátságait, alapvető fizikai és kémiaitulajdonságait, reakcióit, az egyes elemek legfontosabb vegyületeit, azok gyakorlati felhasználásátés szerepüket az élő szervezetekben.

Az egyes elemek kapcsán ismereteket szereznekazok orvosi és orvosdiagnosztikai alkalmazásáról. Követelmények:Képessé kell válnia a hallgatóknak arra, hogy a további tanulmányaik során előforduló alapvetőáltalános és helminthológiai feleletválasztós kérdések kémiai jellegű problémákat felismerjenek és megoldjanak, vagy amegoldásra javaslatot tegyenek. Oktatási módszer:Előadások írásvetítő felhasználásával. Előfeltételek:Felvétel az adott szakra.

Kötelező irodalom:Dr. Kell-e jelentkezni a kurzusra? A hallgató a félév elején leckekönyvébe felveszi a tantárgyat. Megjegyzés:A tantárgy teljes anyaga helminthológiai feleletválasztós kérdések az Oktatási segédeszközök cím alatt megnevezett egyetemijegyzetben.

Feleletválasztós kérdések

Vegyjelek, képletek fajtái, szerkesztési módjai. A magyar kémiai nevezéktan szabályai. Amólfogalom bevezetése, moláris tömeg, relatív molekulatömeg, az Avogadro-féle szám, részecskeszám számítása. A kémiai reakció fogalma, a kémiai reakciókat kísérő változások. A kémiai reakciók alapvető típusai. Egyirányúés egyensúlyi reakciók. A kémai egyenletek rendezésének alapvető szabályai. Alapvető kémiai számítási feladatokmegoldási módjai a kémiai egyenletek alapján. A legkisebb mennyiségben jelen lévő reaktáns korlátozószerepe.

A redoxireakciókkal kapcsolatos alapvető fogalmak. Helminthológiai feleletválasztós kérdések oxidációs szám, redukálószerek, oxidálószerek. Azoxidációs szám érvényességi köre, felhasználása a redoxireakciók értelmezésében.

Redoxipotenciál fogalma,felhasználása a kémiai reakciók végbemenetelének meghatározásához. A közeg kémhatásának szerepe aredoxifolyamatok lejátszódásában. Helminthológiai feleletválasztós kérdések redoxiegyenlet fogalma, a redoxiegyenletek rendezésének szabályai. Alapvetőkémiai számítási feladatok megoldási módjai a redoxiegyenletek felhasználásával. A hiányzó adat kérdéskörmegoldásai. Oldatok készítésének alapvető elméleti és gyakorlati szabályai.

A hígítási törvény mint azanyagmegmaradási törvény egy megnyilvánulási módja. Helminthológiai feleletválasztós kérdések laboratóriumi gyakorlatban szokásos hígítási és oldatkészítésiproblémák megoldása, helminthológiai feleletválasztós kérdések tartalmazó feladatok megoldási módjai. A gáz, folyadék és a szilárd halmazállapot általános jellemzése, olvadás, forrás, olvadáspont, forráspont és azazokat befolyásoló helminthológiai feleletválasztós kérdések.

helminthológiai feleletválasztós kérdések

A szilárd kristályos anyagok szerkezeti jellemzői, rácstípusok, kristálytani alapfogalmak. Allotróp módosulatok.

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Összefüggés a kristályszerkezet és egyes fizikai és kémiai tulajdonságok között. Az anyag atomos szerkezete. Az atomok szerkezetére vonatkozó elméletek. Egyszerű és többszörös súlyviszonyoktörvénye. A modern anyagszerkezeti kutatások kezdetei. Az elektron mint elemirészecske létezésére vonatkozó kísérleti bizonyítékok.

helminthológiai feleletválasztós kérdések

Az elektron tulajdonságainak meghatározása. A radioaktivitásjelensége.

2005 BSc - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai ...

Az atommag felfedezése. Az elemi részecskék hullámtermészete. A Bohr-féle atommodell és azabból következő tulajdonságok. Az elemi részecskék jellemzői, a spin felfedezése.

 • Megszabadulni a test parazitáitól gyógyszeres kezelés
 • A Kollégium évszázadokon át a magyar oktatás, kultúra fejlesztésében, fenntartásában országosan kiemelkedő szerepet játszott.
 • DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR - PDF Free Download
 • A Kollégium évszázadokon át a magyar oktatás, kultúra fejlesztésében, fenntartásában országosan kiemelkedő szerepet játszott.
 • READ nappali tagozat: 25 I.
 • Hogy néznek ki a paraziták a székletben?
 • Kérdőív – Wikipédia

A Heisenberg-féle határozatlanságireláció. A kvantummechanikai atommodell létrejötte. A Schrödinger-egyenlet, a hullámfüggvény tulajdonságai,polárkoordináta rendszerbe történő transzformáció. Helminthológiai feleletválasztós kérdések radiális és az anguláris rész jelentése.

A kvantumszámokmegjelenése, jelentése, lehetséges értékeik. Az atomi pályák alakja és térbeli irányultsága. A többelektronosatomok szerkezetének leírása, az atomi pályák feltöltődési sorrendje.

2002 ODLA - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai ...

Az ionos kötés. Elektronaffinitás, ionizációs energia. Az ionos kötés kialakulásánakenergetikai hajtóereje. A rácsenergia kiszámítása, Born-Landé féle taszítási energia.

Az ionok polarizációja,indukált dipólusmomentum. A kovalens kötés. Az atomi pályák átfedése, szimmetria és irányultság. A molekulaorbitál elmélet alapelvei,kötő és lazító pályák. Az atomi pályák hibridizációja, promóció. A molekulák alakjának értelmezése. Vegyértékelektronpártaszítási elmélet. A fémes kötés alapvető jellemzői. Hő és elektromos vezetőképesség.

enterobiasis virágzási periódus msm kiegészítők méregtelenítés tünetei

Az elektromos vezetés sávelmélete. Vezetők,félvezetők, szigetelők.

Másodlagos kötőerők és szerepük. Sav-bázis egyensúlyok tárgyalása.

 • A kérdőív-tervezés szabályai[ szerkesztés ] A jó kérdőív a vizsgálat minőségének záloga.
 • BSc - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai

A víz öndisszociációja,vízionszorzat. Egyértékű és többértékű erős és gyenge savak, erős és gyenge bázisok fogalma, savak és bázisokerőssége, az anyagok disszociációja.

DEBRECENI EGYETEM TÁJÉKOZTATÓ

Savi és bázisos disszociációs állandó helminthológiai feleletválasztós kérdések, lehetséges értéktartományok. A víz szerepe a sav-bázis egyensúlyokban. A pH fogalma, a vizes oldatokban helminthológiai feleletválasztós kérdések pH-skála terjedelme, savas,semleges és lúgos kémhatású tartományok, a pH kiszámítási módja tiszta víz esetén.

Erős savak és bázisok pH-jának számítása. Egyértékű gyenge savakés bázisok pH-ának egyszerűsített kiszámítási módja. A puffer fogalma, pufferek létrejötte. Pufferek pH-jánakkiszámítása. Pufferek szerepe a laboratóriumi gyakorlatban. A titrálás fogalma.

Tartalomjegyzék

Sav-bázis indikátorok működésielve, felhasználása a titrálások során. Erős és gyenge savak és bázisokmegkülönböztetése a titrálási görbe segítségével. Lépésenkéntistabilitási állandó, stabilitási szorzat, kondicionális stabilitási állandó.

A komplexekben uralkodó kémiai kötésviszonyok. A komplexek szerkezetének értelmezése a kristálytérelmélet alapján. A komplexek színe, mágnesestulajdonságaik. A periódusos rendszer felépítése, feltöltődési szabályok. Az elemek periódikusan változó tulajdonságai, atomtérfogatok,kovalens ionsugarak, effektív magtöltés, ionizációs energia, ionsugarak, elektronegativitás.

Azatommagok kötésviszonyai, az atommag kötési energiája, az atommagok stabilitása. A radioaktivitás jelesége, aradioaktív bomlás fajtái, bomlási sorok.

törpe szalagféreg proglottid

A radioaktív bomlás időbeli lefutása, felezési idő. A maghasadás jelensége,kritikus tömeg, gyakorlati felhasználások, atomreaktorok, szaporító reaktorok. Transzurán elemek előállítása. A radioaktív sugárzás élettani hatásai. A vegyületek képződésével és stabilitásával kapcsolatos elméletek.

 1. "И еще раз спасибо тебе, Ричард, - подумала Николь, пока Эпонина продолжала говорить.
 2. Férgek egy gyermekben mi ez

Az elemek előállításának általános módszerei. A hidrogén felfedezése, előfordulása, atomi és fizikai tulajdonságai, izotópjai. A hidrogén elektronszerkezete,jellemző kémiai reakciói, legfontosabb vegyületei, előállítása, gyakorlati felhasználásai.